Освітньо-професійні програми 2020

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА
«Англійсько-український переклад та переклад з другої іноземної мови»
Першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
за спеціальністю 035 Філологія
035.041 «Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська)»
галузі знань 03 «Гуманітарні науки»

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА
«Англійсько-український переклад та переклад з другої іноземної мови»
Другого (магістерського) рівня вищої освіти
за спеціальністю 035 Філологія
035.041 «Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська)»
галузі знань 03 «Гуманітарні науки»

Comments are closed